×
Chickslovefood

Hi, welkom op Chickslovefood!

Wij zorgen voor je dagelijkse inspiratie voor snelle recepten met weinig ingrediënten. Dat doen we op deze website, via onze social media kanalen en met onze kookboeken! Enjoy! Liefs, Nina & Elise

Privacy Statement

Wat goed dat je meer wil lezen over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens! We vertellen je er graag meer over in ons uitgebreide Privacy Statement, dat je hieronder kan lezen. Mocht je daarna toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ontzettend leuk dat je onze website bezoekt. In het kader van onze dienstverlening, kunnen wij, Chickslovefood B.V. (hierna: “CLF” of “wij”) jouw persoonsgegevens verwerken. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. CLF kwalificeert hierbij als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

Via dit Privacy Statement willen wij je onder meer informeren over het gebruik van jouw persoonsgegevens en jouw privacyrechten. Neem gerust contact op met ons op als je additionele vragen hebt. De contactgegevens van CLF tref je hieronder aan:

Chickslovefood B.V.
Joris van den Berghweg 101 – Hal A Oost
1067 HP Amsterdam
[email protected]

§1 Welke persoonsgegevens verwerkt CLF?
Gebruikers
CLF kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van haar gebruikers (daaronder verstaan we websitebezoekers, CLF Members en webshop klanten):
• NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land) zoals door gebruiker verstrekt;
• Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door cliënt verstrekt;
• Gegevens met betrekking tot de voorkeuren van gebruikers; bepaalde receptvoorkeuren, welke pagina’s bezocht worden en waarop geklikt worden;
• Gegevens met betrekking tot locatie, tijdstip en duur van bezoek aan de website;
• Gegevens met het oog op het registreren van bestellingen, het verkopen van diensten, het berekenen en maken van facturen en het ontvangen van betalingen; waaronder het bankrekeningnummer van webshop klanten;
• Gegevens met betrekking op het maken van een CLF Member-account; waaronder het gekozen wachtwoord;
• Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt indien je met ons communiceert, zoals de inhoud van e-mailberichten die je aan ons verstuurt;
• Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving te voldoen, zoals onder bepaalde omstandigheden het verwerken van bepaalde gegevens omtrent een identiteitsbewijs.

Leveranciers
CLF verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie CLF producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij haar leveranciers:
• NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land) zoals door leverancier verstrekt;
• Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door leverancier verstrekt;
• Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door leverancier verstrekt.

Samenwerkingspartners
CLF verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar samenwerkingspartners (inclusief auteurs):
• NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door de samenwerkingspartner verstrekt;
• Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres, BTW nummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals de door samenwerkingspartner verstrekt;
• Locatiegegevens;
• Gegevens met het oog op de samenwerking, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande derden betrokken direct of indirect bij de samenwerking of onderhandelingen voor een samenwerking, zoals door de samenwerkingspartner en/of een derde verstrekt of uit openbare bron is verkregen, zie ook hierna onder “derden”;
• Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door de samenwerkingspartner is verstrekt;
• Andere gegevens die uit openbare bron (zoals het Handelsregister, de Kamer van Koophandel en het Kadaster) zijn verkregen of door derden aan CLF zijn verstrekt in het kader van de samenwerking;
• Andere gegevens van de samenwerkingspartner waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving te voldoen, zoals onder bepaalde omstandigheden het verwerken van bepaalde gegevens omtrent een identiteitsbewijs en het bijhouden van een (oud)-samenwerkingspartners-lijst.

Sollicitanten
CLF verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van haar sollicitanten:
• NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboorteplaats), zoals door de sollicitant verstrekt;
• Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), nationaliteit en geboortedatum, zoals door de sollicitant verstrekt;
• Beschikbaarheid, CV (eventueel inclusief daarin opgenomen foto) en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief, zoals door sollicitant verstrekt;
• Referenties zoals door sollicitant en/of referent verstrekt, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met sollicitant.
• Andere gegevens van sollicitanten die door ons uit openbare bron of via social media zijn verkregen.

Wanneer je onze nieuwsbrief ontvangt, kunnen wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken:
• Je e-mailadres;
• Of je de nieuwsbrief opent en de activiteit “in” de nieuwsbrief (open- en klikratio);
• Indien je de nieuwsbrief opent:
o Het tijdstip dat de nieuwsbrief geopend wordt;
o Je locatie;
o Het gebruikte besturingssysteem;
o Het gebruikte device; en
o IP-adres.
Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

§2 Voor welke doelen verwerkt CLF persoonsgegevens?
CLF verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

a) Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
b) Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
c) Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
d) Met jouw toestemming.

Wanneer CLF jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, zal CLF deze afzonderlijk aan jou vragen. CLF vraagt bijvoorbeeld toestemming om direct marketing mailings te sturen. Je mag jouw toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van jouw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming onverlet.

CLF gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) CLF dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien hier specifieke vragen over zijn, kan je altijd contact opnemen.
CLF verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.) om de dienstverlening te kunnen bieden: CLF gebruikt bijvoorbeeld het CLF Member-account om toegang te verlenen tot de dienstverlening en haar content. Gegevens die bij registratie of gebruik van een account worden opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails). (a, b, c en d: het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening);
b.) voor de afwikkeling van betalingen: bepaalde (betaal-)gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de dienstverlening. (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
c.) voor toezending van nieuwsbrieven (direct marketing mailings) en voor acties en om te analyseren of je onze berichten leest: CLF kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, zogenaamde push-berichten vanuit daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen, of om jou op de hoogte te houden over de dienstverlening en de content. Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden. We kijken ook of je onze berichten hebt ontvangen en deze leest, zodat we onze dienstverlening en marketinguitingen steeds kunnen verbeteren. (a, b, c: het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening, d);
d.) voor de administratie van CLF: waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van facturen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders). (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
e.) om misbruik tegen te gaan, voor interne en accountantscontrole: CLF verwerkt jouw persoonsgegevens en je gebruik van de dienstverlening ook om misbruik van de dienstverlening en de content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de content) veilig te stellen en het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle. (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
f.) voor de naleving wet- en regelgeving: persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op CLF rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. (b, c: het belang om aan deze (wettelijke) verplichtingen te kunnen voldoen);
g.) Om profielen op te bouwen en voor advertentiedoeleinden: CLF streeft ernaar de dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor haar gebruikers. Om dit te kunnen doen, houdt CLF een profiel bij op basis van het gebruik van de dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat CLF bijhoudt welke content je opvraagt of welke aankopen (zoals tickets, consumpties, merchandise of reispakket) je doet. Of doordat CLF je locatiegegevens gebruikt. Op basis van deze interesses kan CLF dan de content, inclusief advertenties op CLF websites, (laten) aanpassen. We kunnen hier ook cookies voor gebruiken. Zie voor meer informatie ons Cookiestatement. CLF kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. CLF is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. CLF deelt met de adverteerders enkel de beschrijvende informatie (voorbeeld, maar niet beperkt tot: vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar), zodat advertenties aansluiten bij de interesses. (a, b, c: het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening, d);
h.) Om de dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: CLF gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de dienstverlening en het aanbod van content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen apparaten of browsers je de content opvraagt. (a, b, c en d: het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening);
i.) Voor marktonderzoek: CLF kan contact opnemen met huidige en voormalige gebruikers en bezoekers van de dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. CLF kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven. (a, b, c en d: het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening);
j.) Toegang tot de website: Om een veilige website-omgeving te kunnen bieden en om je toegang tot onze website te kunnen verschaffen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken (c: het belang om een veilige en geoptimaliseerde website-omgeving te kunnen aanbieden). Deze persoonsgegevens kunnen ook via cookies worden verkregen. Zie ons Cookie Statement voor meer informatie;
k.) Voor klachtbehandeling: CLF kan je persoonsgegevens verwerken voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over onze dienstverlening (a, b en c: ter verdediging van onze rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtbehandelingen ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening);
l.) Voor de afwikkeling van jouw sollicitatie: Voor het behandelen van jouw sollicitatie verwerken wij de door jou verstrekte en door ons verzamelde persoonsgegevens (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande vacature en d: toestemming indien je langer in portefeuille wenst te blijven, zie het kopje: “Hoelang bewaren wij jouw gegevens?”).

§3 Hoe verkrijgt CLF jouw persoonsgegevens?
CLF verkrijgt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:
a.) Direct van jou zelf: bijvoorbeeld als jij een account aanmaakt, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie, je bij ons solliciteert of als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de dienstverlening of als CLF jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun websites of apps).
b.) Als gevolg van het gebruik van de dienstverlening: jij hebt met jouw CLF Member-account toegang tot de dienstverlening. Daarnaast kan CLF de dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder account. Als jij daarvoor toestemming geeft, kan CLF in het kader van de dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het account en/of de unieke kenmerken van het apparaat waarmee jij toegang hebt tot de -dienstverlening, kan CLF bijhouden welk gebruik jij maakt van de dienstverlening, inclusief de content die met gebruikmaking van het account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele apparaten, wordt in het kader van de dienstverlening de locatie van het apparaat doorgegeven aan CLF. Voorafgaand aan installatie van een app op een mobiel apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om jouw locatiegegevens vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. CLF maakt daarnaast gebruik van cookies (zie ons Cookie Statement) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de dienstverlening.
c.) Van derden: als jij of een andere bezoeker van een website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de dienstverlening, kan CLF bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals – maar niet beperkt tot – Facebook en Twitter. CLF kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de dienstverlening. CLF maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de content en haar websites en apps in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics van Google LLC. Via Google Analytics is het voor ons inzichtelijk hoe jij onze website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak). Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van jou voor de betaling van de dienstverlening zorgen. Voorbeelden zijn, maar niet beperkt tot, iDeal en PayPal die de betalingstransacties verzorgt tussen jou en diensten en producten die CLF aanbiedt.
§4 Met wie deelt CLF persoonsgegevens?
CLF verstrekt persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt CLF ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.
CLF kan persoonsgegevens van gebruikers, leveranciers, samenwerkingspartners en sollicitanten delen met:
• Intern & gelieerde ondernemingen. Binnen de organisatie van CLF: de verzamelde persoonsgegevens worden door CLF mede verwerkt voor de aan CLF gelieerde ondernemingen (CLF Media B.V. en Chickslovefood Holding B.V.). Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy Statement worden beschreven.
• Leveranciers. Met (andere) leveranciers van CLF: CLF kan persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van CLF betrokken is bij de technische realisatie van een website of app).
• Partners. Daarnaast kan CLF persoonsgegevens verstrekken aan andere door CLF geselecteerde partners. Daarvoor zal CLF eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen. Zo zullen we wanneer je een prijs wint, je toestemming vragen om je gegevens te mogen delen met de partij die de prijs ter beschikking stelt zodat deze contact met je op kan nemen (bijv. om je de prijs op te kunnen sturen).
• Rechtsopvolger(s). Als CLF wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met deze rechtsopvolgers. De persoonsgegevens kunnen ook met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie worden gedeeld;

• Autoriteiten en andere partijen. In uitzonderlijke gevallen kan CLF persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten, zoals toezichthouders of andere partijen, als CLF daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen of wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.
Ten behoeve van de dienstverlening kan CLF persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal CLF erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van je persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

§5 Hoelang bewaart CLF jouw persoonsgegevens?
CLF bewaart je persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteert CLF de volgende bewaartermijnen:
• CLF bewaart gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de dienstverlening en bij inactiviteit een periode van 1 jaar erna. Dit doet CLF zodat je bij her-activatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de dienstverlening;
• Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op ons ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht;
• Wanneer je je afmeldt voor onze nieuwsbrieven, verwijderen we je persoonsgegevens uit onze mailinglijst;
• De persoonsgegevens die je voor je sollicitatie aan ons verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien je hiervoor toestemming geeft, houden wij je persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om je voor eventuele toekomstige vacatures bij CLF te benaderen. Wanneer je in dienst treedt bij CLF worden de persoonsgegevens die je in het kader van je sollicitatie hebt verstrekt, onderdeel van je personeelsdossier;
• Voor de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die via het gebruik van cookies worden verkregen, verwijzen wij naar ons Cookie Statement.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen langer kunnen worden, indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

§6 Hoe beveiligt CLF persoonsgegevens?
CLF handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. CLF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van je persoonsgegevens, of als je het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kun je contact opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.

§7 Wat zijn jouw privacyrechten?
Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door CLF:
– het recht om te vragen of CLF persoonsgegevens van je verwerkt en indien dit het geval is, het recht op inzage in je persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van persoonsgegevens;
– het recht op rectificatie van persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Bepaalde persoonsgegevens kan je aanpassen als je inlogt in je CLF Member-account;
– het recht om persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
– het recht om toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op jouw toestemming is gebaseerd;
– het recht op ontvangst of afgifte van je persoonsgegevens aan een door jou aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

CLF maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om jouw rechten uit te oefenen kun je contact met CLF opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

Om te voorkomen dat CLF informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan CLF om aanvullende informatie vragen om je identiteit te controleren. In beginsel informeert CLF je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek of CLF aan je verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal CLF je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan CLF onder bepaalde omstandigheden jouw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal CLF je uitleggen waarom. Meer informatie over jouw privacyrechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

§8 Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door CLF, dan probeert CLF hier samen met jou uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

§9 Wijzigingen
Het kan zijn dat CLF in de toekomst besluit tot een (eenzijdig) aanpassing van dit Privacy Statement. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan streeft CLF ernaar om de betrokkenen hierover direct te informeren. De meest actuele en toepasselijke versie van het Privacy Statement kan altijd op de CLF website worden geraadpleegd. Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 28 juni 2021.

Word gratis member

Sla al je favoriete recepten op in je eigen account én krijg toegang tot de mooiste member only deals!

Word gratis member